Regulamin

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

 • najważniejsze zasady funkcjonowania portalu internetowego www.frix.pl,
 • reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności,
 • główne zasady odpowiedzialności
 • działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych oraz
 • procedurę zgłaszania problemów.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:

 • Portal – portal internetowy www.frix.pl;
 • Administrator – podmiot kierujący działaniem Portalu, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj. Frix.pl
 • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;
 • Partner – podmiot współpracujący z Portalem (np. w zakresie dostarczania użytkownikom określonych treści);
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2
Zasady korzystania z Portalu

1. Jeżeli w odniesieniu do danej usługi lub funkcji, wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, korzystanie z Portalu ma charakter nieodpłatny.

2. W Portalu publikowane są treści informacyjne oraz reklamowe.

3. Widoczne w Portalu treści reklamowe pochodzić będą od Partnerów lub będą miały charakter własny.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Urządzenie końcowe, którym posługuje się Użytkownik powinno:

 • umożliwiać komunikację z siecią Internet
 • być wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową

5. Użytkownik ma prawo zamieszczania indywidualnych opinii dotyczących opublikowanych treści. Opinie mogą być wyrażane w postaci komentarzy. Komentarze można wprowadzać w wyznaczonych ku temu miejscach.

6. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do tworzonego przez Administratora newslettera. Warunkiem przystąpienia jest podanie prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.

7. W ramach newslettera Użytkownik będzie cyklicznie otrzymywał na podany adres e-mail:

 • informacje o aktualnościach
 • informacje o produktach i ofertach Partnerów

8. Lista aktualnych Partnerów aktualizowana będzie na bieżąco.

 

§ 3
Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za naruszenie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania (np. w komentarzach) treści o charakterze bezprawnym.

3. W szczególności, Użytkownik powinien powstrzymać się od:

 • popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
 • zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
 • podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
 • publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
 • upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
 • podejmowania nieuzgodnionej z Administratorem działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
 • nieuzgodnionego z Administratorem testowania Portalu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
 • zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.

4. Korzystając z Portalu użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

5. W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Użytkownik może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.

6. Administrator dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Portalu odbywało się w sposób bezpieczny. Administrator nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).

7. Administrator uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:

 • po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia

lub

 • po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.

8. Z tego powodu prosimy o informowanie Administratora o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: kontakt(at)frix.pl

 

§ 4
Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

1. Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • ustawie o własności przemysłowej;
 • ustawie o ochronie baz danych;
 • ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

2. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.

3. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Parterom.

4. Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

 

§ 5
Procedura reklamacji

1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu.

2. Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: kontakt(monkey)frix.pl

3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:

 • dane identyfikujące zgłaszającego;
 • opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);
 • oczekiwany sposób rozwiązania.

4. Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5. Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

6. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
 • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: https://frix.pl/polityka-prywatnosci

2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu.

3. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronach Portalu.

4. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt(at)frix.pl